Portal www.unia24.info zawiera podstawowe, ogólne informacje o sposobie funkcjonowania Unii Europejskiej (UE), jej działalności i faktach, krajach członkowskich, traktatach i prawie unijnym.

Unia europejska - międzynarodowa integracja gospodarcza

Międzynarodowa integracja gospodarcza oznacza stopniową eliminację granic ekonomicznych między niepodległymi państwami. W wyniku tego procesu gospodarki integrujących się krajów zaczynają działać jako jedna całość. Określenie integracji ekonomicznej stosowane jest w 2 pojęciach: dynamicznym i statycznym. W dynamicznym integrację traktuje się jako proces, czyli dochodzenie do stanu całkowitej integracji. To ujęcie sugeruje nam, że są pewne etapy w dochodzeniu do integracji. Ujęcie statyczne oznacza, że osiągnięto pewien stan zintegrowania się i nie występują żadne bodźce do jej pogłębiania tzn., że proces integracji przeszedł przez wszystkie etapy i osiągnął swój cel. Przesłanki integrowania się krajów: ekonomiczne i polityczne. Międzynarodowa integracja gospodarcza nie jest celem samym w sobie, ale powinna prowadzić do zwiększenia dobrobytu krajów integrujących się. Polityczne cele integracji tj. utrzymanie pokoju, demokracji i poszanowania praw człowieka.

Geneza integracji europejskiej

Obserwowana obecnie rosnąca jedność i tożsamość kontynentu europejskiego wynika z postępu integracji zachodnioeuropejskiej oraz transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Należy jednak pamiętać, że ta jedność kontynentu europejskiego jest całkiem świeżej daty, jeśli spojrzymy na to z historycznej perspektywy. Historia Europy charakteryzowała się podziałami, napięciami i konfliktami, i występowały w niej czynniki (i nadal występują) w kierunku różnicowania się krajów europejskich. Te czynniki, które prowadzą do różnicowania się to język, tradycje kulturowe, religia oraz hist. doświadczenia.

Uwarunkowania polityczne integracji europejskiej

  1. Druga wojna światowa uświadomiła, że Europa musi poszukiwać specyficznych rozwiązań, żeby nie powtórzyła się wojna świat
  2. Zagrożenie komunizmem. USA stały się promotorem integracji europejskiej. Udzieliły tym krajom pomocy po to, aby te kraje mogły się oprzeć rozszerzeniu się komunizmu na zachód
  3. Aby zapobiec przyszłym konfliktom zbrojnym postanowiono włączyć w struktury europejskie Niemcy jako kraj. Chodziło tu o uzyskanie wpływu na gospodarkę niemiecką i zapewnienia demokratyzacji tego kraju